สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศณียบัตร จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 มอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

บ้านสมุนไพร

ได้ผ่านการคัดเลือกในด้านการจัดการร้านค้าออนไลน์ดีเด่น

โครงการ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทย ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

ใบเกียรติบัตร

(more)

view