สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ข้อมูลการค้นพบฮว่านง็อก

ข้อมูลการค้นพบฮว่านง็อก

                  วงศ์            :  Acanthaceae

                สปีชีส์         :  Pseuderanthemum palatiferum (Wall.) Radlk

                Synnonyms : มีสองชื่อในสปีชีส์เดียวกัน

 

                     ฮว่านง็อก (Pseuderanthemum palatiferum) เป็นพืชที่ค้นถูกพบในช่วงปลายปี  ค.ศ. 1990 ทางตอนเหนือของเวียดนาม จากการศึกษารวบรวมข้อมูลจากบ้าน 12,829 หลัง ที่อาศัยอยู่ในเมืองและบริเวณชานเมืองคานโธเกี่ยวกับการปลูกพืชและนำพืชชนิดนี้ไปใช้ โดยใช้วิธีสอบถามและเก็บข้อมูลความถี่ของบ้านที่ปลูกพืชชนิดนี้ อายุพืชที่ปลูก ผู้ป่วย วัตถุประสงค์ของการรักษาและปริมาณที่ใช้ในการรักษา และเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตพืชชนิดนี้ที่ปลูกในแปลงทดลองของฟาร์มในมหาวิทยาลัยคานโธ พบว่าเพียง 1.1% ของบ้านเรือนทั้งหมดเท่านั้นที่ปลูกพืชชนิดนี้

                   อย่างไรก็ตามพบว่าบ้านที่อยู่ในเมืองมีการปลูกพืชชนิดนี้มากกว่าบ้านที่อยู่นอกเมือง (p< 0.01) และจำนวนต้นที่ปลูกก็มากกว่าเช่นกัน บ้านที่อยู่ในเมืองไม่เพียงแค่ใช้พืชชนิดนี้ในการรักษาในคนเท่านั้น ยังใช้ในการรักษาและป้องกันโรคในสัตว์อีกด้วย ความถี่ในการรักษาและปริมาณใบที่ใช้ในแต่ละครั้งนั้น ใช้เพื่อการรักษามากกว่าเพื่อการป้องกันโรค และใช้ในคนมากกว่าในสัตว์ และพบว่าในเมืองนั้นมีการใช้ปริมาณในการรักษาที่มากกว่า จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการปลูกพืชนั้นแพร่ขยายจากในเมืองสู่นอกเมือง และปริมาณที่ใช้ในการรักษา จะมีหลายระดับตามวัตถุประสงค์ของการใช้พืชชนิดนี้ คือใช้ในการรักษาผู้ป่วยหรือเพื่อป้องกันโรค และใช้รักษาในคนหรือในสัตว์ที่ป่วย

             สำหรับพืชต้นที่ปลูกทดลองในแปลงนั้นเจริญเติบโตง่ายและเร็วเท่าพืชในแถบเวียดนามตอนเหนือ เนื่องจากความง่ายในการปลูก ทำให้การปลูกพืชและการใช้พืชชนิดนี้แพร่หลายออกไปอย่างรวดเร็วในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง

view